Kurs: Vrhunska estetika sa pravim izborom kompozita

11. maj 2024. – prijave su u toku


Poštovani, pripremili smo Vam kurs iz konzervative „Vrhunska estetika sa pravim izborom kompozita“

Predavač: Doc. dr Miloš Beloica, specijalista preventivne i dečje stomatologije

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet (biografiju predavača možete pročitati na kraju teksta)

Kurs se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

teoretskom delu kursa će biti prezentovani adhezivni materijali poslednje generacije i način kako ih bezbedno upotrebiti uz siguran ishod terapije bez komplikacija. Uz adhezivne sisteme će biti objašnjena primena više kompozitnih materijala primenom slojevite tehnike u frontalnoj i bočnoj regijiuz prikaz kliničkih slučajeva. Tokom predavanja ce biti prikazani i naucni i klinicki dokazi iz savremene literature.

Polaznici će biti upoznati sa:
– Principima preparacije kaviteta.
– Greškama tokom preparacije kaviteta.
– Različitim adhezivnim sistemima i tehnikama njihove primene.
– Komplikacijama i potencijalnim greškama koje mogu izazvati komplikacije.
– Različitim kompozitnim sistemima i tehnikama njihove primene.
– Adekvatnim načinima polimerizacije materijala.
– Obradom kompozitnih ispuna.

Praktični deo kursa podrazumeva samostalan rad u smislu postavljanja kompozitnih sistema na akrilatnim i ekstrahovanim zubima. Svaki polaznik će imati priliku da se upozna i koristi odogovarajuće adhezivne sisteme i kompozitne materijale u izradi ispuna klase I, II i V. Kurs obuhvata dva kompozitna materijala kako bi polaznici bili u mogućnosti da uoče razlike u mehaničkim i estetskim svojstvima.

TEHNIČKE INFORMACIJE

  • Cena kursa je 12 000 dinara.
  • Svi polaznici kursa dobijaju sertifikat akreditovan sa 6 bodova.
  • Broj mesta po kursu je ograničen na maksimalno 12, tako da ćete biti u prilici da u prijatnoj i intimnoj atmosferi pitate i saznate sve što Vas zanima.
  • Prijave: na telefon 0646474380 ili online popunjavanjem forme
  • Nakon što nam Vaša prijava stigne, kontaktiraćemo Vas i dati Vam dodatne informacije vezane za plaćanje, vreme i mesto održavanja kursa.

Doc. dr Miloš Beloica je rođen 29.11.1980. godine u Beogradu. Završio je osnovno obrazovanje u Beogradu dok je srednju školu završio u Sjedinjenim Američkim Državama 1999. godine. Iste godine, upisao je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 2006. godine sa visokom prosečnom ocenom.

Pripravnički staž je obavio na Klinikama Stomatološkog fakulteta u Beogradu a 2007. godine je položio stručni ispit.

2007-2008. godine je boravio na Univerzitetu u Sieni, Italija, na stručnom i naučnom usavršavanju gde je 2009. godine odbranio Master tezu na temu adhezivnih sistema i njihove primene u stomatologiji.

Od 2008. godine je zaposlen kao klinički lekar na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, gde je 2012. godine odličnom ocenom završio specijalističke studije iz oblasti preventivne i dečje stomatologije.

2017. godine je odbranio doktorsku disertaciju na temu: „Ispitivanje jačine veze i odnosa adhezivnih sistema sa tvrdim zubnim tkivima mlečne i stalne denticije“ u okviru programa doktorskih studija – Ispitivanje stomatoloških materijala i njihova klinička primena.

Svakodnevni rad dr Beloice podrazumeva rad sa pacijentima, studentima i specijalizantima u okviru odgovarajućih studijskih programa. Njegova uža stručna interesovanja su iz oblasti preventivne i dečje stomatologije, traumatologije i stomatoloških materijala.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova iz oblasti stomatologije objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Koautor je nekoliko poglavlja u domaćim i stranim udžbenicima iz oblasti stomatologije. Redovno učestvuje u organizaciji stručnih skupova u zemlji i drži predavanja na stučnim i naučnim skupovima u okviru programa kontinuirane edukacije.

Član je Srpskog Lekarskog Društva i Evropske Akademije za dečju stomatologiju. Učestvovao je na više domaćih i inostranih kongresa kao autor i koautor naučnih radova.

Zaposlen je na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu u zvanju Docenta od 2020. godine